ओह, हाँ

यति भने, म तपाईंलाई प्रेम गर्न

मदत चाहिन्छ खेती स्वस्थ सम्बन्ध छ ।

About